verkoopsvoorwaarden en privacy

Identificatie van de verkoper

GLASKAS, Pannestraat 68, 9000 GENT, BE 0537.956.357, info@glaskas.be

Algemeenheden en definities

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door GLASKAS aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België, Nederland en Luxemburg. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten. GLASKAS kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende bestellingen blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.
 Voorlopig is GLASKAS uitsluitend actief in België, Nederland en Luxemburg. Wij kunnen uw bestelling enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België, Nederland of Luxemburg gelegen is.

Totstandkoming internetverkoop

De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.glaskas.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. GLASKAS is slechts gebonden door een bestelling nadat deze per e-mail door GLASKAS bevestigd is of nadat met de uitvoering ervan werd gestart. GLASKAS behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de Koper bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan GLASKAS weigeren.

Prijzen

Op onze producten is de BTW niet toepasselijk wegens het feit dat GLASKAS een kleine onderneming is onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Deze kosten worden aangegeven tijdens het orderproces. De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, maar kunnen afwijken rekening houdend met de door de Koper verstrekte informatie over zijn leveringsplaats. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Betaling

De Koper kan zijn bestelling betalen met de volgende betaalmiddelen: Paypal of voorafbetaling per bankoverschrijving.

Levering

De goederen worden in principe geleverd door een koerierdienst indien met de Koper anders is afgesproken. Hiervoor betaalt de Koper een bijdrage. De kosten worden duidelijk aangegeven tijdens het orderproces.

Productie- en Leveringstermijn

De vervaardiging van de producten van GLASKAS gebeurt volgens een ambachtelijk en tijdsintensief proces. Van bestelling tot moment van verzending wordt doorgaans 2 weken gerekend. Het product wordt normaliter binnen de 5 dagen geleverd. De productie- en leveringstijd zijn slechts indicatief. Overschrijding van productie- en/of leveringstijd geeft de Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijving van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd dat de Koper de overeenkomst in stand laat. De Koper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
De verantwoordelijkheid voor fout doorgegeven leveringsadressen ligt volledig bij de Koper en kunnen extra kosten veroorzaken. Bij niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Waarborg

De waarborg van GLASKAS beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg m.b.t. consumentenkoop, allebei voorzien in het Burgerlijk Wetboek. GLASKAS staat alleen in voor schade die het gevolg is van een grove fout of opzet. GLASKAS is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, mogelijks geleden door de Koper.

In geval van verborgen gebreken, dient dit onmiddellijk na ontdekking van het gebrek te worden gemeld aan GLASKAS via info@glaskas.be. In deze schriftelijke communicatie dient u de schade te omschrijven en aan te tonen via een foto.

Overmacht

GLASKAS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijk oponthoud in de uitvoering of voor niet-uitvoering van onze engagementen omwille van gebeurtenissen die zich buiten de controle van GLASKAS, afspelen. Inbegrepen daarin zijn: moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, onderbreking of permanente opschorting van productie, stakingen, lock-outs, elke andere vorm van werkonderbrekingen of collectieve arbeidsgeschillen, energie of transport of vertragingen in transport, die GLASKAS en/of leveranciers van GLASKAS raken, ook indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan onder geen enkel beding worden beschouwd als een verzaking van GLASKAS om zich later op deze tekortkoming te beroepen.

Privacy

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van GLASKAS bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat GLASKAS uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen (Wet van 8 december 1992).

Het gebruik van cookies:

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer bij het bezoek van een site en die een uniek identificatienummer bevatten. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Met behulp van deze cookies kan de toegang tot de site en de navigatie worden vereenvoudigd, en kan het gebruik ervan sneller en efficiënter verlopen. Ze kunnen eveneens worden gebruikt om de site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten toe het gebruik van een site te analyseren om eventuele knelpunten te identificeren en te verwijderen.

De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, en om u te melden telkens er gebruik wordt gemaakt van een cookie. Het staat u vrij deze cookies te verwerpen, hoewel dit de optimale navigatie en de functionaliteit van de diensten op de site in het gedrang kan brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

Bewijs

Binnen het kader van hun relaties aanvaarden de betrokken Partijen het elektronisch bewijs.

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met GLASKAS worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>